Kontakto në:

+37744600505  |  + 38649111784

info@hydroline-ks.com

Rreth Nesh

Informata

Projektet

Albaniku I

Albaniku II

Albaniku III

Albaniku IV

Çertifikimet

Çertifikimet

Lejet e Ndërtimit

Leja e Ujore

Memorandumi

Vendimi i KK

Leja VNM

Autorizimi

Të Fundit

Punimet

Fazat

Marrëveshjet

Sfondi i Sektorit Elektroenergjetik Kosovar në të cilën ndërtohet HEC-i

i vogël ALBANIKU III

Gjendja e Sektorit Elektroenergjetik Kosovarë

Në kaskaden e lumit të Bistricës dhe të Selacit janë parashikur të ndërtohen katër HEC-e të rinjë dhe në këtë studim fisibiliteti do të analizohet gjerësisht HEC-i ALBANIKU III. Aktualisht Kosova prodhimin kryesor të energjisë elektrike e realizon nëpermjet TEC-ëve më qymyr. Kapacitetet e instaluara teknike të dy termocentraleve, me gjithë vjetërsinë e tyre prej 24-46 vitesh, nuk do të mund të përmbushnin kërkesat e konsumit për energji elektrike bazike, por, për shkak të degradimit dhe deinvestimit në sektorin e lignitit dhe të termocentraleve në Kosovë gjatë periudhës 1990-1999, mirëmbajtës së mangët, dhe mos rehabilitimit të domosdoshëm dhe në kohë, gatishmëria teknike dhe performancat e njësive gjeneruese janë dukshëm nën nivelin e parametrave të instaluar.

 

_______________________________________________________________________

Hidrocentrali është  burim i ripërtëritshëm i energjisë.

Hidrocentrali përmirëson ajrin që thithim.

Kontribuon në ruajtjen e ujit të pijshëm

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Kosova është nënshkruese e Traktatit për Themelimin e Komunitetit të Energjisë (TKE) të Evropës Juglindore, i cili ka hyrë në fuqi në Qershor 2006. Qeveria e Kosovës është e angazhuar substancialisht për të zhvilluar sektorin e energjisë në përputhje me kërkesat e TKE-së. Ky Traktat obligon implementimin e ‘Acquis Communnitaire’ nga ana e secilës palë nënshkruese, sipas një kalendari për zbatim të reformave të kërkuara. Kosova tashme ka aprovuar planin kombetar te burimeve te rinovueshme dhe eshte shume e rendesishme te theksohet se HEC-et do te kontribojne me 240 MW ne planin e burimeve te rinovueshme duke qene nja nga burimet kryesore per tu mbeshtetur ne plotesimin e caqeve indikative.

 

Hydroline sh.p.k.

 

Republika e Kosoves

Mitrovicë, 40000,

Rr. Mbretresha Teute p.n.

 

Info:

tel: +377 44 600 505

       + 386 49 111 784

 

mail to:

info@hydroline-ks.com

 

 © Të gjitha të drejtat të rezervuara nga Hydroline sh.p.k. 2014, DesignHouse Prishtinë

_______________________________________________________________________